۲۲ مهر ۱۳۹۰

اگر باران کند سر ریز از هر جایشب است
جهان با آن
چنان چون مرده‌ای در گور
و من اندیشناکم باز:
- اگر باران کند سر ربز از هر جای؟
- اگر چون زورقی در آب اندازد جهان را؟


در این تاریکی آور شب
چه اندیشه ولیکن
که چه خواهد بود با ما صبح؟
چو صبح از کوه سر بر کرد
می پوشد از این طوفان رخ آیا صبح؟

نیما

هیچ نظری موجود نیست: