۲۲ مهر ۱۳۹۰

آنچه می‌دانم راآنچه می‌دانم را
با آنچه نمی‌دانم
تحمل می‌کنم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: