۲۰ مهر ۱۳۹۰

گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینههیچ نظری موجود نیست: