۱۸ مهر ۱۳۹۰

گاهی زندگی چند خطوط هندسی‌ست

نیست؟

هیچ نظری موجود نیست: