۱۳ مهر ۱۳۹۰

تنهاییگمان کردم که تنها نیستم. که جیرجیرکی در من منزل کرده‌است. مثل زنی باردار. نه ماه هم گذشت. به خانه دادن خوش بودم.
نه به حساب پیری گذاشتم ، این جیرجیر گاه و بیگاه گوشم را، نه به تابستان مربوط دانستم. نه به آب دریاها.
آب خشک شد. تابستان رفت. جیرجیرک هم رفت.

هیچ نظری موجود نیست: