۲۰ شهریور ۱۳۹۰

چو غلام آفتابم

هم از آفتاب گویم
نه شبم
نه شب پرستم
که حدیث خواب گویم
چو رسول آفتابم
به طریق ترجمانی
پنهان از او بپرسم
به شما جواب گویم
به قدم چو آفتابم
به خرابه‌ها بتابم
بگریزم از عمارت
سخن خراب گویم

رومی

هیچ نظری موجود نیست: