۱ مهر ۱۳۹۰

رویداد شعر
ما از قرائت حرف می‌زنیم. برایش معادل فارسی هم می‌سازیم، خوانش، بی پروای زشتی و زیباییش. اما از شنیدن نمی‌گوییم. برابر ِ خوانش در معنای شنیدن چه می‌شود؟ شنوایش!
گاهی شنیدن یا شنوایی شعر رویدادی‌ست. در گرمای تابستانی که پاها به جستجوی خنکایند. خاصه اگر شاعر زندانی باشد. خنکای جگر.

هیچ نظری موجود نیست: