۱۸ مرداد ۱۳۹۰

آب‌های جهان

خیال می‌کنم
در آب‌های جهان قایقی است
و من ـ مسافر قایق ـ هزارها سال است

سپهری

هیچ نظری موجود نیست: