۲۲ مرداد ۱۳۹۰

یکی قطره
ز هجرت می‌کشم بار جهانی
که گویی من جهانی را ستونم
به صورت کمترم از نیم ذره
زروی عشق از عالم فزونم
یکی قطره که هم قطره‌ست و دریا
من این اشکال‌ها را آزمونم

مولوی

هیچ نظری موجود نیست: