۳۱ مرداد ۱۳۹۰

گر صورت ِ بی‌صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

هیچ نظری موجود نیست: