۲۸ مرداد ۱۳۹۰

مهمان امروز خانه‌ی ما
از پاریس برگشته بودم
در آشپزخانه
از پنجره حیاط را می‌نگریستم
مهمان را دیدم
آمده بود
سین سیبی تعارفش کرد
برایش جایی تدارک دید
بعد هم که مهمان قصد رفتن داشت
سین ناراحت شد
عکس دوم ناراحت شدن سین را نشان می‌دهد
خودش رفته است و مهمانش را که نه
حسش را خانگی کرده‌است
در عکس سوم مهمان دیگری وارد شده‌است
عکس دوم و سوم از سین است

هیچ نظری موجود نیست: