۱۷ مرداد ۱۳۹۰

زخمه بزنی، زخمه نزنی

می‌گفت که تو در چنگ منی

هیچ نظری موجود نیست: