۳ شهریور ۱۳۸۹

در زبان نامده ست آن چه منمفکر می کنم که مولوی با کلمات به جنگ کلمات می رفت.
حتی نمی‌گوید: آنکه، می گوید، آنچه منم. آنچه جامع تر از آنکه است.
به کمک کلمات در نا کلمات می نشست.
با زبان در نا زبانی.

نه خیر گفته اند آنکه. حالا بیایم حرف هایم را پس بگیرم؟
حالا هیچ معلوم نیست این آن، کدام آن است.
: ..... به غایت صورتی لطیف نقش کرد. باز نظر کرد، دوم بار دید که آنچه اول دیده بود، آن نبود.....

هیچ نظری موجود نیست: