۱ شهریور ۱۳۸۹

هایکوی هفتم یا هشتمبا شخم زدن برنج زار
مردی
سایه اش را بر می گرداند

از هایکوهای ژاپنی
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: