۶ شهریور ۱۳۸۹

هایکوی نیشابوریهیچ نظری موجود نیست: