۶ شهریور ۱۳۸۹

چیزهایی هم هستچیزهایی هم هست، لحظه هایی پر اوج
(مثلا شاعره ای را دیدم
آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش
آسمان تخم گذاشت.
و

سپهری

هیچ نظری موجود نیست: