۳ شهریور ۱۳۸۹

هایکوی بعد از افطارتار عنکبوتی
ملکوت را
به این دنیا
وصل می کند.

هایکوی ژاپنی
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: