۳۱ مرداد ۱۳۸۹

هایکوها بی نامندرُزی
می افتد
روی صدای
سقوط خود

از هایکویی ژاپنی

ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: