۳ مرداد ۱۳۸۹

شقایق تنها


این عکسی بود که من از فنا نجات دادم. البته عکسیتش به فنا رفت.

هیچ نظری موجود نیست: