۱۸ تیر ۱۳۸۹

دوست یا دشمناین جمله احمدی نژاد در مالی است: " احمدی نژاد در سفر به کشور مالی گفته: فرهنگ غنی ایران و مالی پاسخگوی نیاز بشریت است." نمی دانم برای خوشایند کشوری کوچک که درفقرفرهنگی و مالی می سوزد، باید فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی را آنقدر کوچک و خوار کرد و با مالی مقایسه کرد، کدام تمدن، کدام سابقه ، کدام فرهنگ؟
" میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است " تا چه رسد به ماه شمعون!
باید به او آموخت تا جو گیر نشود و برای جلب رضایت پا منبری ها خود را خفه نکند!
نمی دانم، بنا نداشتم ازاو بنویسم، نقد او را دون شان خویش می دانستم، اما این سفر دردمندم کرد!
89/4/17 دکتر مهدی خزعلی


بس است دیگر این نژادپرستی . بس است دیگر این نگاه فخر فروش ایرانی به غیر و به انسان سیاه . بس است دیگر این خود کافی دیدن . بس است دیگر این تنگ‌نظری. بس است دیگر این کم دانشی . اگرنه، نه هشت سال اصلاحات، صد سال اصلاحات بر باد خواهد رفت.
هر انسانی، هر رنگی، هر نژادی، هر فرهنگی، هر تمدنی، هر دینی، تاریخ هر جمعی، قصه هر آدمی، پاسخ به نیاز بشریت است.

هیچ نظری موجود نیست: