۱۳ تیر ۱۳۸۹

جام جهان کوچک ما

امروز عصر
در روستایی

هیچ نظری موجود نیست: