۱۷ تیر ۱۳۸۹

نظام و نظامی«ماهیت نظام به گونه‌ای ست که با تهدید نظامی منسجم‌تر می‌شود.» این را فرمانده سپاه گفته است.
چه می‌شود کرد، وقتی ماهیت نظام به این گونه است؟ تهدید کنندگان هم انسجام نظام را می خواهند.
تهدید منسجم‌ش می‌کند، تهدید ترساندن است. ترسیدن منسجم می‌کند، نظم می‌دهد به نظام.
از ترساندن که گذشت چه بر سر نظام می‌آید؟ تهدید کنندگان اگر انسجام نظام را نخواهند چه می شود؟ بی نظم می شود؟


سخن فرمانده سپاه از قرار معلوم دقیقا این است: ماهیت نظام به گونه‌ای ست که با تهدید نظامی، ملت ایران منسجم‌تر می‌شود.

خوب، من در این جمله بر عکس جمله پیشین انسجامی نمی‌بینم.

هیچ نظری موجود نیست: